Karl-johan svampar i 2 olika storlekar.
Karl-johan svampar i 2 storlekar.
Höjd ca 2.5-3 cm.